Informacja Zarządu

Zarząd ZSD informuje, że w dniu 14 stycznia br. podjął uchwałę o obniżeniu składki członkowskiej na rok 2014 dla kobiet – członków naszego Klubu z kwoty 400 zł na 200 zł. Obniżona stawka płatna jest w dwóch ratach w terminach obowiązujących członków naszego Klubu w roku bieżącym. Składkę do Regionu IPSC opłacić należy w pełnej wysokości.

W związku z licznymi zapytaniami zainteresowanych, Zarząd ZSD informuje, że członkowie naszego Klubu z formacji mundurowych uzyskują ulgę w kwocie składki na rok 2014 w wysokości 25% za każdy kwartał udokumentowanej służbowej nieobecności w Polsce, w drodze decyzji indywidualnej.
Wnioski w tej sprawie należy składać do kol. Leszka Kucharskiego do dnia 30 stycznia 2014 r. Składkę do Regionu IPSC opłacić należy w pełnej wysokości.

Zarząd przypomina że termin wpłaty składki członkowskiej na rok 2014 upływa z dniem 31.03.2013. Pierwszą ratę tj. 200 zł należy wpłacić do końca stycznia 2014 roku. Druga ratę tj. 200 zł do 31 marca 2014 roku.

!UWAGA!
Zmieniło się konto bankowe ZSD, poniżej dane do przelewu:

Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
Alior Bank
Opolska 100,
31-323 Kraków,

Informujemy również że każdy strzelec IPSC, powinien zapłacić we własnym zakresie składkę do REGIONU, szczegóły są dostępne na stronie REGIONU IPSC POLAND