Nowe zasady korzystania ze strzelnicy przy ul. Pasternik 128 w Krakowie.

K&K,

Od dnia 01 lutego 2017 r. zostały wprowadzone przez administrację strzelnicy przy ul. Pasternik 128 nowe zasady wstępu na jej teren oraz warunki korzystania z całej infrastruktury.

Członkowie klubów strzeleckich i stowarzyszeń sportowych, formacji mundurowych oraz prowadzący strzelanie mają zagwarantowany bezpłatny wstęp na teren obiektów strzelnicy w oparciu o wydanie zarządom tych organizacji odpłatnych przepustek / kart wstępu /.

Strzelec posiadający taką przepustkę zobowiązany jest niezwłocznie po wejściu na teren obiektu do dokonania wpisu w książce strzelań z podaniem danych osobowych, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, kalibru broni, jej charakterystyki oraz w ostatniej kolumnie wpisania numeru przydzielonego mu identyfikatora.
Identyfikator ma być umieszczony w widocznym miejscu dla obsługi strzelnicy.

Wszystkie inne osoby nie posiadające takiego dokumentu obowiązane są do wniesienia opłaty za korzystanie z obiektu wg. stawek określonych w cenniku.

Od dnia 09. lutego kol. Mariusz Wójcik będzie wydawał pierwsze przepustki naszym aktywnym członkom posiadającym na dzień 03 lutego br. opłaconą conajmniej pierwszą ratę składki członkowskiej należnej na rok 2017 i równocześnie złożony wniosek o przyznanie licencji PZSS umożliwiającej uprawianie tego sportu.

Kolejne przepustki będą wydawane po dniu 31 marca, a więc dacie określonej w Statucie jako ostateczny termin wniesienia II raty lub całości należnej składki klubowej określającej jednoznacznie aktualną przynależność klubową członka.

Informujemy również, że do dnia 10 kwietnia 2017 r. zarządy klubów strzeleckich zobowiązane są do przekazania WPA KWP wykazów osób, które utraciły uprawnienia do posiadania broni w danym klubie do celów sportowych.

W przypadku zmiany barw klubowych członków obowiązuje złożenie wniosku – oświadczenia o zmianie przynależności klubowej do zarządu nowego klubu oraz poinformowanie o tym fakcie komisji członkowskiej regionalnego ZSS.

Zarząd