Odpowiedź ZSD na list otwarty ZKSD

Koleżanki i koledzy,

Doskonale pamiętamy, jako Klub, pierwsze spotkanie i omawianie kwestii związanych z założeniem Stowarzyszenia ZKSD. Uczestniczyło w tym spotkaniu czterech członków Klubu ZSD: Tadeusz Noga, Piotr Poniedziałek, Maciej Spychała i Wiesław Burzec. Dyskusja prowadzona była merytorycznie i spokojnie, rozmawialiśmy o IPSC i rozwoju tego sportu w naszym kraju.

Na pierwszym spotkaniu,ZKSD przedstawione zostało nam jako Stowarzyszenie mające na celu konsolidacje naszego Środowiska oraz zajęcie się administrowaniem sprawami
naszego Regionu. W trakcie spotkania wynikła sprawa głosowania nad wyborem władz .

Okazało się, że nie wszystkie Kluby jakie zostały zaproszone w celu zawiązania ZKSD spełniają określone przez prowadzącego zebranie wymagania. Były to kluby LOK: SQAD -Kraków i KASZTELAN-RZESZÓW. Zostały one pozbawione możliwości wyboru władz Zarządu ZKSD.

Na pytanie do Przewodniczącego spotkania dotyczące takiego traktowania wymienionych Klubów, wyżej wymieniony odpowiedział, że nie spełniają one stawianych klubom wymagań.
Liga Obrony Kraju nie jest bowiem Stowarzyszeniem tylko Organizacją. W ten sposób zamknięto przedstawicielom dość licznych Klubów możliwość uczestniczenia w
wyborach do władz Stowarzyszenia.

Odbyły się wybory, wybrano Prezesa i następnie Zarząd. Prezes Kolega Zbyszek Świerczek podziękował za wybór i zaufanie i zapewniał
wszystkich obecnych o swoim zaangażowaniu i oddaniu naszemu Sportowi.

Szkodą dla wszystkich jest fakt, że w żaden sposób nie wspomniano w statucie Stowarzyszenia o dyscyplinie jakiej Stowarzyszenie miało służyć – czyli IPSC. Wprowadzono natomiast samowolnie inne zmiany w Statucie Stowarzyszenia, chociaż całe spotkanie i dyskusja na nim dotyczyła IPSC. Można było zmieniając samowolnie niektóre zapisy statutu ZKSD wprowadzić zapis dotyczący możliwości uczestnictwa w Stowarzyszeniu również Organizacjom, do których należy zaliczyć LOK.

To tyle jeśli chodzi o przypomnienie.

Pozostaje kwestia wyborów D.R. Nadal jesteśmy zdania, że wybory nie wpłyną destabilizująco na pozycję ZKSD,tym bardziej że statut ZKSD nie
wspomina o tej oczywistej dla wszystkich Regionów funkcji.

Statut ZKSD mówi natomiast o reprezentacji Stowarzyszenia, ale nie precyzuje kto będzie tę funkcję sprawował. Nie określa czy będzie to Prezes ZKSD, czy też osoba wyznaczona na tę funkcję przez Zarząd ZKSD.

Chcemy jako Klub i czynni uczestnicy życia sportowego w ramach IPSC Polska wybrać w demokratycznych wyborach Dyrektora Regionalnego, który będzie reprezentował interesy naszego Regionu na forum międzynarodowym jak również mądrze nadzorował, w koordynacji z ZKSD, prace naszego Regionu. Uważamy, że nowo wybrany przez strzelców na zwołanym zgromadzeniu, Dyrektor Regionalny IPSC-Polska, będzie czynnie współpracował z ZKSD i godnie reprezentował nasz Region na forum międzynarodowym. Niewykluczone, że nowym Dyrektorem Regionalnym zostanie kandydat z obecnego Zarządu ZKSD. Istnieje przecież taka możliwość. Nie odbieramy nikomu głosu, ale nie możemy się zgodzić na potencjalną możliwość ingerencji zewnętrznej w sprawy naszego sportu.

Dla przypomnienia: Rada Regionu powstała w wyniku wielu dyskusji i ustaleń, niejednokrotnie bardzo zaciętych walk i kompromisów w łonie Regionu. Kontynuacją prawną tego ciała miało być ZKSD. Reprezentanci ZSD Kraków, wnieśli do poniższych zapisów słowa umożliwiające nam podjęcie w obecnej chwili takiego, a nie innego stanowiska.

Komuniakt Rady Region z dnia 14 stycznia 2006:

Punkt 12 mówi, że Region IPSC Polska jest niezależny od innych organizacji.

Mając na względzie powyższe,chcemy jedynie zachować podstawowe zasady demokracji w odniesieniu do podejmowanych w naszym imieniu jako strzelców IPSC decyzji.

Nie chcemy, jako Klub ZSD- Kraków, aby spory i kłótnie podzieliły środowisko na mało znaczące grupy,które będą wzajemnie się zwalczały i działały każda z osobna w swoim jedynie interesie – nic dobrego z tego nie wyniknie.

Dążąc do jedności środowiska IPSC, prosimy wszystkich o uczestnictwo w ogłosznych na dzień 3 października wyborach Dyrektora Regionalnego.

Za Zarząd ZSD Kraków
Wiesław Burzec