Uwaga! Zakaz przemieszczania broni

UWAGA – Czasowy zakaz noszenia broni.

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 października 2018 r.
Poz. 1981
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r.
poz. 106, 138, 651 i 730) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:
1) na terenie miasta Krakowa w okresie od dnia 19 października 2018 r. do dnia 25 października 2018 r.;
2) na obszarze województwa śląskiego i województwa małopolskiego w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia
15 grudnia 2018 r.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2018 r.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

Plik dokumentu rozporządzenia:

Pozycja 1981 DPA.555.260

Autor: AK