Zasady opłacania składek klubowych w roku 2017

Zarząd przypomina, iż składkę klubową należy opłacić przelewem na poniższe konto Klubu
Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
w Alior Bank do dnia 31 marca 2017 r. w całości lub w dwóch ratach, przy czym pierwsza rata należna jest w terminie do 31 stycznia br. Składka w roku 2017 wynosi:
– Koleżanki – składka roczna – 200,00 PLN
– Koledzy – składka roczna – 400,00 PLN
– Studenci posiadający ważną legitymację studencką urodzeni w roku 1993 i latach kolejnych są zwolnieni ze składki klubowej po przesłaniu zarządowi skanu legitymacji studenckiej do dnia 31 stycznia br. na adres pjewiec(małpa)gmail.com
– Zwolnieniu ze składki członkowskiej oraz opłaty startowej na zawodach organizowanych przez ZSD podlegają także strzelcy – juniorzy, którzy w roku składkowym
liczonym do dnia 31 marca nie ukończyli 20 roku życia.
– Członkowie służb mundurowych i innych przebywających w sposób ciągły poza krajem, są zwolnieni ze składki członkowskiej w części proporcjonalnej do okresu przebywania zagranicą, po przesłaniu zarządowi informacji w chwili powrotu do kraju. Okres takiego pobytu musi być udokumentowany.

Zarząd będzie przyjmował wnioski dotyczące zwolnień i odroczeń w opłacie składki członkowskiej ze względów losowych do dnia 31 stycznia 2017 r.
Zarząd przypomina również, iż w oparciu o przepis § 8 pkt. c – brak opłaconej pełnej składki do dnia 31 marca br. będzie skutkował skreśleniem z listy członków Związku.
Członkostwo będzie można przywrócić każdemu, kto dokona procedury ponownego przyjęcia do ZSD po opłaceniu opłaty wpisowej w kwocie 100,00 PLN i uzupełnieniu składki do jej pełnej wysokości.

Zarząd