Komunikat Zarządu w sprawie zasad szkolenia kandydatów na Członków Związku Strzelectwa Dynamicznego

 1. Każda osoba nowo wstępująca do ZSD zobowiązana jest do przejścia szkolenia podstawowego w zakresie posługiwania się bronią palną krótką w kalibrze 9mm, zakończonego egzaminem na patent strzelecki oraz kompetencyjnym przeprowadzonym zgodnie z nowymi zasadami określonymi przez władze Regionu IPSC Polska.
 2. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne w wymiarze 5 godzin oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 20 godzin.
 3. Pełny cykl szkolenia musi trwać minimum 3 miesiące licząc od daty akceptacji osoby kandydata przez Zarząd Klubu.
 4. Kandydat po spełnieniu wymogów formalnych (patrz strona www.http://www.zsdkrakow.pl : „Zostań strzelcem”) otrzymuje listę strzelców IPSC posiadających uprawnienia do prowadzenia takiego szkolenia.
 5. Opłata za kurs wynosi 600,00,- zł.
 6. Powyższa opłata nie obejmuje kosztu amunicji oraz opłat za uzyskanie uprawnień (patentu strzeleckiego, licencji strzeleckiej) określonych odrębnymi przepisami PZSS.
 7. Szkolenie obejmuje przygotowanie do praktycznego egzaminu na patent strzelecki oraz przekazanie instrukcji i materiałów niezbędnych do zdania egzaminu teoretycznego IPSC (tylko w zakresie pistoletu centralnego zapłonu).
 8. Klub lub osoba uprawniona wskaże procedury skutkujące uzyskaniem patentu PZSS również na karabin i strzelbę.
 9. Formą przygotowania do egzaminu kompetencyjnego są także starty pod opieką trenera w zawodach poziomu Level I organizowanych przez ZSD za zgodą Range Mastera.
 10. W przypadku nie zdania egzaminu na patent strzelecki lub egzaminu kompetencyjnego uczestnik ma prawo do odbycia szkolenia i egzaminu poprawkowego, koszt takiego szkolenia wynosi 200,00,- i nie obejmuje wartości zużytej amunicji.
 11. Klub udzieli pomocy w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na broń, wystawi opinię i sporządzi wniosek niezbędny do rejestracji na liście strzelców Regionu IPSC Polska.
 12. Osoby posiadające patent strzelecki lub inne uprawnienia umożliwiające odbycie tylko kursu zakończonego egzaminem kompetencyjnym IPSC objęte są opłatą w wysokości 50% stawki podstawowej określonej w pkt. 5. Dla osób tych wymiar zajęć praktycznych określonych w pkt. 2 jest wymiarem maksymalnym.
 13. Wszystkich strzelców składających wnioski kandydackie po dniu 16 marca 2015 roku obowiązuje przepracowanie min. 40 godzin w pierwszym roku na rzecz Klubu.
 14. Deklaracja taka będzie składana przez kandydata na wniosku o przyjęcie do klubu ZSD w formie pisemnej.
 15. Rejestr przepracowanych godzin przez nowo wstępujących prowadzić będzie dedykowany instruktor, a wykaz ich będzie dołączany do teczki personalnej strzelca.
 16. Przepracowane godziny mają mieć ścisły związek z funkcjonowaniem Klubu, w szczególności zaś z budową i organizacją zawodów oraz pracami wynikających z bieżących jego potrzeb.
 17. Za przepracowane godziny kandydatom i członkom nie przysługuje ekwiwalent w formie bonusów i zwolnień lub jakiejkolwiek innej formie wynagrodzenia finansowego.