Komunikat Zarządu

Pragnę przypomnieć nowym koleżankom i kolegom, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o broni i amunicji – „nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni licząc od dnia następnego po dniu zakupu.

Jeśli piąty dzień przypada na dzień wolny od pracy, rejestracji należy dokonać w pierwszym dniu roboczym.

Art. 13 ust. 2 ustawy – stanowi, że „rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni …”

Nie jest więc koniecznym okazywanie broni w chwili jej rejestracji. Wszystkie jednak błędy wynikające z pomyłek w numeracji broni powstałych w okazanych dokumentach obciążają nabywcę.

Informuję również, iż pomimo, że art. 57 kpc § 5. pkt. 2 określa : Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. , to WPA w Krakowie w interesie naszych członków zaleca, aby rejestracji z zachowaniem tego terminu dokonywać osobiście.