Zostań strzelcem

Podoba Ci się strzelanie dynamiczne?! Nie wiesz jak zacząć? Może strzelasz w innym klubie, a chcesz przenieść się do nas? Dobrze trafiłeś! Ta zakładka jest przeznaczona dla każdego chętnego, który chce spróbować uprawiać sport strzelecki w formie dynamicznej. Poniżej zawarte są informacje krok po kroku, jak zostać strzelcem IPSC klubu ZSD w Krakowie.

 

Członkostwo w klubie

W pierwszej kolejności, osoba zainteresowana powinna zapisać się do naszego klubu Związku Strzelectwa Dynamicznego. W tym celu należy pobrać i wypełnić deklarację członkowską oraz (jeżeli nie posiadasz jeszcze pozwolenia na broń) uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Po skompletowaniu wyżej wymienionych dokumentów, należy skontaktować się z kol. Zbigniewem Szubą (kontakt: tel. 606 159 864 – po godzinie 17:00), celem złożenia ich do Klubu.

Na posiedzeniu Zarządu zostanie rozpatrzony wniosek o przyjęcie. Decyzja o przyjęciu lub też odmowie, zostanie niezwłocznie przekazana osobie składającej wniosek.

Po pozytywnej decyzji przyjęcia w poczet członków naszego klubu, należy opłacić wpisowe w wysokości 100 zł oraz składkę członkowską* wysokości:

Członek klubu: 400 zł
Członkini klubu: 200 zł
Studenci: 200 zł
Uczniowie: zwolnieni.

*roczną składkę członkowską w kwotach wyżej wymienionych opłacasz o ile nie nie należałeś wcześniej do innego klubu strzeleckiego i nie opłaciłeś tam składki za bieżący rok. Przyjęcia od lipca danego roku wymagają opłacenia jedynie 1/2 składki rocznej.

Wpłat dokonujemy na konto bankowe klubu:
PLN – 91 1020 2892 0000 5702 0887 7369
PKOBP
Tytuł przelewu: Wpisowe/Składka członkowska (bieżący rok), Imię i Nazwisko

 

Konto PZSS

Dla nowego członka klubu zostanie założone konto w portalu informatycznym PZSS, które służyć będzie do zgłaszania się na egzaminy i drukowania dokumentów urzędowych PZSS.

 

Szkolenie z instruktorem

Następnym krokiem nowego członka klubu jest skontaktowanie się z jednym z instruktorów:

– Wiesław Burzec, kontakt telefoniczny : 501 451 437

– Dariusz „Czecze” Dąbrowski, kontakt telefoniczny : 501 488 777

Niezależnie czy jesteś osobą, która miała już do czynienia z bronią, czy też będzie to Twój pierwszy raz, instruktorzy Ci ocenią na strzelnicy umiejętności przyszłego strzelca (pod względem bezpiecznego posługiwania się bronią) lub też nauczą bezpiecznego posługiwania się bronią, wg zasad IPSC.

 

Patent strzelecki

Będąc już członkiem naszego klubu z podstawowym przeszkoleniem, zostaniesz skierowany do PZSS na egzamin, po zdaniu którego otrzymasz patent strzelecki. Do egzaminu adept strzelectwa musi posiadać wiedzę z przepisów strzelectwa oraz ustawy o broni i amunicji. Zgłoszenie na egzamin adept wykonuje samodzielnie za pomocą konta na portalu PZSS. Przychodząc na egzamin strzelec musi posiadać czytelnie wypełniony wniosek o wydanie Patentu Strzeleckiego, wydrukowany  ze zgłoszenia na indywidualnym koncie w PZSS, z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej, jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Licencja zawodnicza

Po uzyskaniu patentu, który musi pojawić się na indywidualnym koncie w portalu PZSS, należy zgłosić żądanie licencji zawodniczej (z konta w PZSS) w wybranych rodzajach broni, równocześnie drukujemy ten dokument i podpisany dostarczamy do Zarządu Klubu wraz z 60 złotymi opłaty.

 

W skrócie:

 1. Z konta w portalu PZSS zgłosić się na egzamin, wydrukować wniosek o wydanie Patentu Strzeleckiego i wypełnić, na tymże wniosku ma być wpisany lekarz do patentu i podpisać całość ma Prezydent ZSD
 2. Z podpisanym dokumentem oraz z dowodem tożsamości należy udać się na egzamin na patent
 3. Gdy na koncie w portalu PZSS pojawi się patent, wydrukować sobie, będzie potrzebny później do wniosku o pozwolenie
 4. Wtedy z konta w portalu PZSS wykonać żądanie licencji zawodniczej, wydrukować ściągnięty tamże wniosek o licencję, wypełnić i przynieść do Zarządu z kwotą 60 zł
 5. Gdy na koncie pojawi się licencja zawodnicza, wydrukować sobie, następnie po miesiącu lub dwóch zgłosić się do Zarządu po odbiór plastikowej karty licencji zawodniczej.
 6. Po zdaniu egzaminu na Patent Strzelecki PZSS i uzyskaniu licencji zawodniczej, nowy członek klubu musi zdać wewnętrzny egzamin na strzelca IPSC. Zostanie skierowany na egzamin teoretyczny, który w formie testu obejmuje zakres wiadomości zawartych w przepisach IPSC. Po zaliczeniu testu odbywa się egzamin praktyczny, którego zdanie jest potwierdzeniem posiadania przez zawodnika odpowiednich umiejętności strzeleckich oraz znajomości przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w konkurencjach IPSC. Następnie z rekomendacji klubu strzelec jest dopisany do listy strzelców Regionu IPSC Polska, która uprawnia do startowania we wszystkich zawodach strzeleckich organizowanych na całym świecie pod patronatem IPSC.

 

ZASADY SZKOLEŃ NOWYCH CZŁONKÓW ZSD:

 • Każda osoba nowo wstępująca do ZSD zobowiązana jest do przejścia szkolenia podstawowego w zakresie posługiwania się bronią palną krótką w kalibrze 9mm, zakończonego egzaminem na patent strzelecki oraz kompetencyjnym przeprowadzonym zgodnie z nowymi zasadami określonymi przez władze Regionu IPSC Polska.
 • Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne w wymiarze 5 godzin oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 20 godzin.
 • Pełny cykl szkolenia musi trwać minimum 3 miesiące licząc od daty akceptacji osoby kandydata przez Zarząd Klubu.
 • Kandydat po spełnieniu wymogów formalnych (patrz strona www.zsd.tk : „Zostań strzelcem”) otrzymuje listę strzelców IPSC posiadających uprawnienia do prowadzenia takiego szkolenia.
 • Opłata za kurs wynosi 200,00,- zł, dla kobiet i studentów 100 zł
 • Kandydaci, tak jak wszyscy członkowie klubu, indywidualnie opłacają sobie wejścia na strzelnice, zarówno w ramach kursu jaki i później w ramach treningów.
 • Powyższa opłata nie obejmuje kosztu amunicji oraz opłat za uzyskanie uprawnień (patentu strzeleckiego, licencji strzeleckiej) określonych odrębnymi przepisami PZSS.
 • Szkolenie obejmuje przygotowanie do praktycznego egzaminu na patent strzelecki oraz przekazanie instrukcji i materiałów niezbędnych do zdania egzaminu teoretycznego IPSC (tylko w zakresie pistoletu centralnego zapłonu).
 • Klub lub osoba uprawniona wskaże procedury skutkujące uzyskaniem patentu PZSS również na karabin i strzelbę.
 • Formą przygotowania do egzaminu kompetencyjnego są także starty pod opieką trenera w zawodach poziomu Level I organizowanych przez ZSD za zgodą Range Mastera.
 • W przypadku nie zdania egzaminu na patent strzelecki lub egzaminu kompetencyjnego uczestnik ma prawo do odbycia szkolenia i egzaminu poprawkowego, koszt takiego szkolenia wynosi 200,00,- i nie obejmuje wartości zużytej amunicji.
 • Klub udzieli pomocy w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na broń, wystawi opinię i sporządzi wniosek niezbędny do rejestracji na liście strzelców Regionu IPSC Polska.
 • Osoby posiadające patent strzelecki lub inne uprawnienia umożliwiające odbycie tylko kursu zakończonego egzaminem kompetencyjnym IPSC objęte są opłatą w wysokości 50% stawki podstawowej określonej w pkt. 5. Dla osób tych wymiar zajęć praktycznych określonych w pkt. 2 jest wymiarem maksymalnym.
 • Wszystkich strzelców składających wnioski kandydackie po dniu 16 marca 2015 roku obowiązuje przepracowanie min. 40 godzin w pierwszym roku na rzecz Klubu – do rejestracji godzin służy karta pracy.
 • Deklaracja taka będzie składana przez kandydata na wniosku o przyjęcie do klubu ZSD w formie pisemnej.
 • Rejestr przepracowanych godzin przez nowo wstępujących prowadzić będzie dedykowany instruktor, a wykaz ich będzie dołączany do teczki personalnej strzelca.
 • Przepracowane godziny mają mieć ścisły związek z funkcjonowaniem Klubu, w szczególności zaś z budową i organizacją zawodów oraz pracami wynikających z bieżących jego potrzeb.
 • Za przepracowane godziny kandydatom i członkom nie przysługuje ekwiwalent w formie bonusów i zwolnień lub jakiejkolwiek innej formie wynagrodzenia finansowego.