Zmiana w składce członkowskiej ZSD

Decyzją Zarządu z dniem 01 kwietnia 2020 r. wprowadza się dla nowo przyjmowanych studentów składkę klubową w kwocie 200,00 zł.
Powyższa stawka obowiązuje osoby legitymujące się właściwym dokumentem do czasu osiągnięcia na koniec roku kalendarzowego wieku 24 lat.
Z dniem 01 stycznia 2021 r. podwyższoną stawką zostaną objęci również obecni studenci będący członkami ZSD.
Powyższa zmiana wynika z konieczności monitorowania aktywności wszystkich naszych członków w związku z corocznym obowiązkiem zgłaszania migracji odnośnym władzom.
Zarząd ZSD